23.02.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
1/2017

Työaikalaki tähän päivään

Uudistettavan työaikalain halutaan vastaavan 24/7-työaikakulttuurin vaatimuksiin.

Nukahtamisvaikeuksia, liian lyhyitä yöunia, jotka eivät palauta päivän rasituksista. Voimattomuuden tunnetta ja keskittymiskyvyn puutetta. Ennakoimaton ja pirstaleinen työtahti, joka saa työstään innostuneenkin asiantuntijan uupumaan.

Muun muassa tällaisia tuloksia saatiin, kun Työterveyslaitos tutki vuosina 2014–2016 asiantuntijatyön ominaispiirteitä ja vaikutuksia AikaJärjestys asiantuntijatyössä -hankkeessa, jonka tulokset julkistettiin viime vuonna.

Helena Lamponen

 

– Asiantuntijat tarvitsevat työaikasuojelua. Heidän on voitava määritellä itse, milloin tarvitsevat esimerkiksi keskittymisaikaa, sanoo Helena Lamponen.

 

– Tämä on huolestuttavaa. Asiantuntijoiden ja esimiesten tärkein fyysinen työväline, aivot, on todella koetuksella työelämässä. Miten he jaksavat pitkällä aikavälillä, Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen sanoo.

Työelämä on muuttunut lyhyessä ajassa, eikä muutokselle näy loppua. Yhä useampi asiantuntija työskentelee etänä, eri työpisteissä ja aikavyöhykkeet ylittävästi. Työtä ei enää tehdä vain kahdeksasta neljään, vaan jaksoissa vuorokauden aikana, ehkä jopa monissa eri työ- tai toimeksintosuhteissa samanaikaisesti. Työhön tartutaan herkästi myös vapaa-ajalla.

– Etäyhteyden ja kännykän vastapainona työnantaja olettaa usein, että työntekijä on käytettävissä ja siten työssä 24/7-rytmillä. Silloin jaksamis- ja hyvinvointikysymykset korostuvat.  Työn tekemisen uudet tavat ovat hämärryttäneet työajan käsitteen, Lamponen sanoo.

Asiantuntijatyön aikatauluttaminen voi olla vaikeaa, sillä samanaikaisesti pitäisi tehdä useita asioita päällekkäin ja lomittain. Digitaaliset välineet ovat tällaisessa työssä olennaiset. Niiden ansiosta työnteko on joustavaa, mutta usein myös hallitsematonta.

Työaikalaki kaipaa uudistusta

Nykyinen työaikalaki vuodelta 1996 ei enää vastaa muuttunutta työelämää. Siksi lakia ollaan nyt uudistamassa työryhmässä, jossa on edustajat työnantaja- ja työntekijäpuolelta sekä ministeriöistä. Työryhmä antaa hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa kesäkuun loppuun mennessä.

– Meidän tavoitteenamme on yksi yhteinen työaikalaki, jota sovelletaan yksityisellä ja julkisella sektorilla. Eri toimialoilla on työn luonteesta johtuen omia erityisvaatimuksiaan. Niitä voidaan erikseen huomioida säädettävän lain sisällä, Lamponen sanoo.

Toinen keskeinen tavoite koskee työaikalain soveltamisalaa.

– Asiantuntijat ja esimiehet on säilytettävä työaikalain piirissä. Vain ylin johto voidaan rajata lain ulkopuolelle.

Kaikki ansio halutaan tehdä näkyväksi ajasta ja paikasta riippumatta unohtamatta etätyötä ja useammassa pisteessä tehtävää työtä.

Osa Akavan Erityisalojen jäsenistöstä työskentelee nollasopimuksilla, joissa työaika vaihtelee nollan ja esimerkiksi 40 tunnin välillä viikossa. Nollatyösopimuksia koskeva sääntely tarvitaan työaikalakiin. Työaikalain pykälillä on merkitystä myös työttömyysturvalakia sovellettaessa.

– Tekniikka antaa välineet valvoa työaikaa työnteon paikasta riippumatta. Työntekijän kirjanpito riittää, jos työnantajan tekniset välineet ovat huonot kaiken työajan seurantaan, Lamponen sanoo.

Työsuojelun tarve tunnustettava

Kuten Työterveyslaitoksen tutkimus osoitti, asiantuntijat kärsivät jopa huolestuttavan paljon erilaisista psyykkisistä oireista. Työaikalaissa onkin säilytettävä sen työsuojeluluonne.

Aivot ovat nykytyöelämässä todella kovilla.

 

– Erityistä painoa on laitettava asiantuntijoiden työsuojelutarpeiden toteutumiseen käytännössä. Lain on suojeltava työntekijöitä työkulttuurilta, joka edellyttää jatkuvaa reagointivalmiutta myös vapaa-aikana. Tämä on tärkeää työntekijöiden terveyden ja tuottavuuden kannalta. Hyvinvoivat ja tuottavat työntekijät ovat työnantajan etu.

Lamponen painottaa, että työntekijällä itsellään on oltava vapautta vaikuttaa työaikaansa ja -paikkaansa. Hänen on voitava määritellä itse, milloin tarvitsee keskittymisaikaa tai vapaata työstään.

Tähän liittyy olennaisena osana työaikapankkeja koskeva sääntely. Se on kirjattava lakiin.

– Tarvitsemme pelisäännöt sille, millaisiin, minkä mittaisiin ja kuinka moneen vuoroon, työtä voidaan jaksottaa saman vuorokauden aikana.

Yhtä lailla liukuvan työajan pelisäännöt on päivitettävä. On kestämätöntä, että työajan saldot leikkautuvat tasoittumisjakson päättyessä, kun vapaita ei pääse pitämään esimerkiksi kiireen vuoksi.

– Tämä muutos voidaan toteuttaa työpaikan sisäisillä päätöksillä jo nyt ilman lakiuudistustakin. Kyse on siitä, minkälaisia käytäntöjä suositaan ja ylläpidetään, Lamponen sanoo. Työajanseurantajärjestelmien säätämisen lisäksi työpaikan työprosessien tarkoituksenmukaisuus ja henkilöstömitoitus ovat avainasemassa ratkaisuja haettaessa.

Myös jaksotyöaikaa tekevien tilannetta on arvioitava. Niin sanotuista epämukavista työajoista on saatava korvaus.

Paikallisesta sopimisesta

Etenkin maan hallitus ja työnantajapuoli näyttävät suosivan paikallista sopimista pakottavien säädösten sijaan. Lamposen mukaan paikallinen sopiminen edellyttää toimiakseen, että työpaikan henkilöstöedustusjärjestelmä ja neuvottelusuhteet ovat kunnossa.

– Parhaat puitteet paikalliselle sopimiselle antaa valtakunnallisen työmarkkinajärjestön työehtosopimus.

Lamponen toivoisi, että työpaikoilla otettaisiin myös aiempaa hanakammin huomioon työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haasteet. Työajan on elettävä joustavasti työntekijöiden elämäntilanteen muutosten mukana.

Monityösuhteisten työelämähaasteet

Akavan Erityisaloissa yksityissektorin jäsenistä noin 13 prosenttia tekee yhtä useampaa työtä. Lamponen korostaakin, että ammattiyhdistyksen tärkeä tehtävä on edelleen vaikuttaa palkkatasoon ja palkanmuodostukseen.

Monityösuhteisten työajatkin vaativat erityishuomiota.

– Yksi malli olisi tarkastella usean samanaikaisen työsuhteen enimmäistyöaikaa esimerkiksi tietyllä tarkastelujaksolla.

Työelämän murroksen vuoksi palkkasuhteisten rinnalla yhä useampi työskentelee näennäisyrittäjänä. Heidän asemaansa on Lamposen mukaan tärkeä parantaa ja soveltaa myös heidän tekemäänsä työhön samoja sääntöjä kuin työsuhteisessa työssä yleensäkin, työaikasääntely mukaan lukien.

Yhteinen ongelma

Työelämän murros ja siihen liittyvät ongelmat ovat globaaleja. Esimerkiksi Ranskassa astui vuoden alusta voimaan uudistettu työlaki. Laki määrää yli 50 henkeä työllistävät yritykset neuvottelemaan vuosittain työntekijöiden kanssa siitä, milloin työntekijiä voi pistää kännykkänsä kiinn tai olla vastaamatta sähköposteihin. Tavoitteena on, että lomat ja vapaa-aika saataisiin turvattua.

Ranskan työlain muutos on Lamposen mukaan hyvä, sillä se ohjaa työpaikkojen arkea terveeseen suuntaan.

– Työpaikan työkulttuuri ja käytänteet ovat avainasemassa vähimmäislepoaikojen toteutumisessa ja vapaa-ajan rauhoittamisessa. Minusta on oireellista, että Ranskassa työkulttuurin muuttamiseen on tarvittu lakimuutos. Muutokset voitaisiin nimittäin toteuttaa työpaikan sisäisillä päätöksillä milloin vain jo nyt.

Kun uusi työaikalaki saadaan kuntoon, vuorossa on vuosilomalain uudistamistyö.

– Liitto ei ole vielä asettanut sille tavoitteita. Jäsenkunnasta on kuitenkin jo viestitetty, että työnantajalla ei ole työnjohto-oikeutta loma-aikana.

TEKSTI Leena Filpus
KUVA Uzi Varon

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
1/2017
1/2017
Pääkirjoitus: Halu vaikuttaa viriämässä?
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
1/2017
1/2017
Toiminnanjohtajalta: Vauhtia yhdistelmävakuutukseen
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
1/2017
1/2017
Uraauurtava Haavi-hanke käynnistymässä
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
1/2017
1/2017
Jäsenen asiointi verkossa uudistuu kokonaan
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
1/2017
1/2017
Työaika joustaa, joustaako ihmismieli
Känny kiinni!
Känny kiinni!
1/2017
1/2017
Känny kiinni!
Rajat somepäivystykselle
Rajat somepäivystykselle
1/2017
1/2017
Rajat somepäivystykselle
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Kulttuuria arvostetaan kunnissa
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Elämäsi kuntaan! – 11 kaupungin kulttuuripanostukset
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat 2017
Etäjohtajan pitää innostaa
Etäjohtajan pitää innostaa
1/2017
1/2017
Etäjohtajan pitää innostaa
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
1/2017
1/2017
10 askelta onnistuneeseen etäjohtamiseen
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
1/2017
1/2017
SASK puolustaa kotiapulaisten oikeuksia
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
1/2017
1/2017
Opiskelijatoimikunnan työnsarka ja tulevaisuuden elämä
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
1/2017
1/2017
Uravalmennus auttaa työn taitekohdissa
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
1/2017
1/2017
Uusia koulutuksia työtä hakeville jäsenille
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
1/2017
1/2017
Liiton hallituksessa uusia kasvoja
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
1/2017
1/2017
Tervetuloa koko jäsenistön Inspiraatiopäivään!
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
1/2017
1/2017
Akavan Erityisalat mukana kesän SuomiAreenassa
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!
1/2017
1/2017
Suosittele jäsenyyttä – nyt palkintona myös Museokortti!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi