12.09.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2014

Töissä pitää joustaa, mutta missä menee raja?

Kysy työstä

 

Kysy työsuhdeasioista, toimitus etsii vastauksen. Voit kysyä nimimerkillä tai omalla nimelläsi. Lähetä kysymys osoitteella yhteenveto (at) akavanerityisalat.fi

 

Jäsenneuvontaamme on tullut kysymyksiä työnantajan oikeudesta muuttaa työ- tai virkatehtäviä. Onko vaikkapa museoamanuenssin virkaa hoitavan tehtävä mukisematta museolehtorin työtä, jos työn antaja niin haluaa? Työsuhteessa ja virkasuhteessa työnantajan liikkumavara on erilainen, kirjoittaa Akavan Erityisalojen lakimies Anna Zibellini.

1. Työtehtävät työsuhteessa

Palkattavan työntekijän työtehtävistä päättää lähtökohtaisesti työnantaja, ja työsuhteen ehdoista sovitaan työntekijän kanssa työsopimuksella. Tärkeimmät ehdot koskevat työaikaa, palkkaa sekä työtehtäviä. Olosuhteiden muuttuessa työnantajalla voi olla tarve muuttaa osittain tai kokonaan työntekijän työsopimuksella sovittuja työtehtäviä. Muutos voi koskea työtehtävien laatua, määrää tai suoritustapaa.

Työnantaja saa muuttaa työntekijän työtehtäviä tarpeen mukaan, kunhan työn sisältö ei muutu olennaisesti.

 

Jos työsopimuksessa on sovittu yksityiskohtaisesti työtehtävistä ja niiden määrästä, työnantaja ei saa määrätä työntekijälle tämän työntekovelvollisuutta selvästi ylittäviä muita töitä. Työnantajalle kuuluu kuitenkin työnjohtovalta eli työnantajalla on oikeus antaa työntekoa ja sen järjestelyjä koskevia määräyksiä, joita työntekijän tulee noudattaa. Siten työnantaja voi määrätä työntekijän suorittamaan sellaista muuta työtä, joka välittömästi liittyy hänen varsinaiseen työhönsä, muttei olennaisesti muuta hänen työnsä laatua.

Edellä mainittu tarkoittaa, että työnantaja saa muuttaa työntekijän työtehtäviä tarpeen mukaan, kunhan työn sisältö ei muutu olennaisesti. Näin esimerkiksi toimintaterapeutille voidaan antaa työtehtäväksi pitää omaan alaan liittyvä koulutus, vaikka koulutustehtävät eivät normaalisti kuulu toimintaterapeutin työnkuvaan.

Olennaisesti ja pysyvästi työsopimuksella sovittuja työtehtäviä työnantaja voi muuttaa yksipuolisesti ainoastaan, mikäli siihen on olemassa irtisanomisperuste kuten esimerkiksi taloudellis-tuotannolliset syyt. Toiseksi on noudatettava irtisanomisaikaa. Esimerkkinä olennaisesta muutoksesta työtehtävissä voidaan mainita toimistoassistentin työtehtävien muuttaminen niin, että tosiasiallisesti henkilö tekee muutoksen jälkeen myyntityötä.

Kun organisaation muutoksilla on olennaisia vaikutuksia työntekijän asemaan, kuuluu muutoksen valmisteluun yhteistoimintamenettelyn järjestäminen. Työsopimuksen ehdon yksipuolinen muuttaminen merkitsee tosiasiallisesti vanhan työsopimuksen irtisanomista ja uuden työsopimuksen solmimista uusilla ehdoilla. Uusien työtehtävien myötä myös palkka saattaa muuttua. Mikäli työntekijä ei hyväksy muutosta, työntekijän työsopimus päättyy irtisanomiseen irtisanomisajan jälkeen.

2. Kunnallisen viranhaltijan virkatehtävät

Kunnallisessa virkasuhteessa virantoimitusvelvollisuuden sisältö ei määräydy sopimuksen perusteella työsuhteen tavoin vaan kunnan hallintopäätöksen nojalla. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta kunnan viranomainen voikin päättää yksipuolisesti kuultuaan ensin viranhaltijaa.

Ennen kuin kuntatyönantaja
päättää virkatehtävien
tuntuvista ja pysyvistä
muutoksista, tulee työnantajan käydä yhteistoimintaneuvottelut.

 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen on kuitenkin mahdollista vain, jos toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Toisaalta viranhaltijan on määrättyyn rajaan saakka voitava luottaa siihen, että hänen hoidettavanaan olevien tehtävien sisältöä ei muuteta täysin toiseksi kuin mistä alun perin on ollut kysymys. Näin esimerkiksi museoamanuenssin virassa toimivalle ei voida osoittaa museolehtorin virkatehtäviä.

Jos työnantajan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi viraksi, se tulee lakkauttaa ja perustaa tilalle uusi virka. Ennen kuin kuntatyönantaja päättää virkatehtävien tuntuvista ja pysyvistä muutoksista, tulee työnantajan käydä yhteistoimintaneuvottelut.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen voi tarkoittaa virkatehtävien uudelleenjärjestelyä, uusia tehtäviä entisten lisäksi, tehtävien vähentämistä taikka virantoimituspaikan tai -alueen muuttamista. Tehtävien muutos saattaa tapauskohtaisesti aiheuttaa muutoksia myös palkkaukseen. Virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa ilman kunnallisen viranhaltijan suostumusta, ja päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi sen jälkeen, kun se on annettu viranhaltijalle tiedoksi. Päätös on normaalilla tavalla muutoksenhakukelpoinen. Mikäli viranhaltija ei suostu virantoimitusvelvollisuutensa muuttamiseen, hänelle ei jää muutoksenhaun ohella muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoa virkasuhteensa. Irtisanoutuminenkaan ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, vaan palvelussuhteen loppuajan on noudatettava muutettua virantoimitusvelvollisuutta.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tulee erottaa kunnallisen viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.
Virkasiirto on mahdollinen, jos viranhaltija täyttää uuden viran kelpoisuusvaatimukset, jos viranhaltijan asema toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena ei muutu ja jos perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy. Virkasiirrossa viranhaltijan varsinainen palkka ei saa alentua, ellei viranhaltija anna tähän suostumusta.

3. Valtion virkamiehen virkatehtävät

Valtiotyönantajalla on oikeus määritellä virkamiehen työtehtävät viranomaistehtävien asianmukaisen hoitamisen turvaamiseksi. Valtion virkamiehen työtehtävistä voi olla säännöksiä esimerkiksi virastoa koskevassa asetuksessa, johtosäännössä tai yksikön johdon antamassa pysyväismääräyksessä. Niiltä osin kuin virkamiehen tehtävistä on säädetty tai määrätty asetuksessa, työjärjestyksessä tai muussa pysyväismääräyksessä, tehtäviä myös muutetaan vastaavassa järjestyksessä. Muutoin valtion virkamiehen tehtäviä voidaan muuttaa virkajärjestelyin ja työnjohtomääräyksin.

Edes väliaikaisesti virkatehtäviä ei saa muuttaa niin olennaisesti, että virka muuttuu toiseksi viraksi.

 

Tehtäväpiiriä muutettaessa muutoksen on pysyttävä viran nimen osoittamissa sisällöllisissä puitteissa. Esimerkiksi viestintäasiantuntijan virkatehtäviä voidaan muuttaa varsin laajasti, mutta myös uusien virkatehtävien tulee vastata viestintäasiantuntijan virkanimikettä. Virkamiehen virkatehtävien olennainen muuttaminen tai tehtävien kokonaan poistaminen ei voi perustua työnjohtomääräykseen, vaan asiasta on tehtävä hallintopäätös, joka on lähtökohtaisesti muutoksenhakukelpoinen.

Ennen hallintopäätöksen tekemistä viraston tulisi käydä yhteistoimintaneuvottelut ja kuulla virkamiestä. Tehtäväpiirin olennainen muutos voidaan tehdä vastoin virkamiehen tahtoa, mutta työnantajan on otettava huomioon, että julkista valtaa käyttävän virkamiehen riippumattomuus ei saa vaarantua. Siten valtion virkamiehen asema turvataankin julkisen vallan käytön objektiivisuuden varmistamiseksi, ja edes väliaikaisesti virkatehtäviä ei saa muuttaa niin olennaisesti, että virka muuttuu toiseksi viraksi.

Virkatehtävien olennainen muuttaminen työnjohtomääräyksin rinnastuukin eräässä mielessä työntekijän työtehtävien muuttamiseen ja näin ollen virkamiestä ei voida ilman hänen suostumustaan velvoittaa suorittamaan tehtäviä, jotka eivät kuulu virkaan.

Lisätietoa:
Seppo, Koskinen – Kimmo, Nieminen – Mika, Valkonen: Työsuhteen päättäminen
Kalervo, Hirvonen – Eija, Mäkinen: Kunnallinen viranhaltija
Seppo, Koskinen – Heikki, Kulla: Virkamiesoikeuden perusteet

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio
3/2014
3/2014
Pääkirjoitus: Vapauden illuusio

Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa
3/2014
3/2014
Toiminnanjohtajalta: Väki kipuilee kuntahallinnossa

Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
3/2014
3/2014
Jäsenetu: Kirjallinen ilta
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
3/2014
3/2014
Työtuomioistuin linjasi äitiysvapaan palkanmaksua
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pride korosti työelämän tasa-arvoa
Pen of Finland
Pen of Finland
Pen of Finland
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
3/2014
3/2014
Palkkahinnoittelu uudistuu kuntasektorilla - moni jäsen hyötyy
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
3/2014
3/2014
Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa
Yksin kotona
Yksin kotona
Yksin kotona
Näkymättömät miehet ja naiset
Näkymättömät miehet ja naiset
3/2014
3/2014
Näkymättömät miehet ja naiset
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Kilpajuoksu työelämään kiihtyy
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
3/2014
3/2014
Jokainen uusi jäsen tukee hyvää asiaa
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Iloa ja vauhtia Lintsillä
3/2014
3/2014
Iloa ja vauhtia Lintsillä
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
3/2014
3/2014
Harmaa talous syö systeemiä sisältäpäin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
3/2014
3/2014
Pimeistä ylitöistä iso lovi ansioihin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Moniammatillisuudesta voimaa: ”Limutaisto” johti menestysreseptiin
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Etätyö vaatii uutta johtajuutta
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
3/2014
3/2014
Jäsentutkimus 2014: Työttömyysturva ja edunvalvonta on tärkeintä
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
3/2014
3/2014
Jäsenedut.fi – Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!
3/2014
3/2014
Olitko kesän töissä? Muista maksaa kesätöistäsi jäsenmaksu!

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi