12.12.2014
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Akava vaati oikeudenmukaisempaa eläkeratkaisua

Työmarkkinakeskusjärjestöt Akavaa lukuun ottamatta allekirjoittivat perjantaina 26. syyskuuta neuvottelusopimuksen työeläkeratkaisuksi. Akavan hallitus, joka koostuu jäsenliittojen edustajista, päätti tuolloin yksimielisesti, että Akava ei voi allekirjoittaa sopimusta.

Akavan pääneuvottelija, johtaja Pekka Piispanen kertoo, miksi Akava jäi ulos vuosikymmenien merkittävimmäksi kutsutusta ratkaisusta.

Miksi Akavan sanoi sopimukselle ei?

On hyvä tarkentaa, että vaikka Akava hylkäsi sopimusesityksen, pidämme ratkaisua monin osin hyvänä. Ratkaisun tärkein tavoite oli pidentää työuria, ja tämä tavoite ei meidän näkemyksemme ja laskelmiemme mukaan toteudu riittävästi. Akava painotti koko neuvotteluiden ajan, että työurat eivät pitene vain eläkeiän nostolla. Lisäksi ratkaisu on epäoikeudenmukainen naisille sekä erityisesti ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa kouluttautuville, jotka tulevat työelämään keskimäärin muita myöhemmin.

Miksi työuria ylipäätään piti pidentää?

Siksi, että suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, mutta uusia työntekijöitä on entistä vähemmän. Eläkeläisiä on siis entistä
enemmän, mutta heidän eläkkeidensä maksajia yhä vähemmän.

Mutta miksi Akava hylkäsi ratkaisun?

Siksi, että tehty ratkaisu ei kannusta työntekijöitä pidentämään työuriaan. Neuvotellussa eläkeratkaisussa häviävät suhteellisesti eniten he, jotka jatkavat vanhuuseläkeikään saakka. Työurat eivät pitene, koska ikääntyviltä puuttuu jatkossa taloudellinen kannuste jatkaa työssä. Uudistus tuo ikävälillä 63–65 vain hieman lisää työeläkettä nykytilanteeseen verrattuna. Keskituloisen koulutetun palkansaajan eläke huononee jopa satoja euroja kuukaudessa nykyiseen verrattuna.

Eikö Akava ymmärrä, että saavutettuja etuja on karsittava?

Toki ymmärrämme. Mutta pidämme epätasa-arvoisena sitä, että eläkepalkkaa karsitaan liian paljon juuri niiltä, jotka pidentävät työuriaan. Lisäksi nyt työelämästä varhain poistuvien eläketasosta huolehditaan edellyttämällä muilta jopa epärealistisen korkeaa eläkeikää.

Onko eläkeratkaisussa toimia, joilla lisätään työssä jaksamista?

On, mutta se ei sisällä tarpeeksi sellaisia työelämäjoustoja ja kannusteita, joilla todella edistetään työssä jaksamista. Ihmisten kunto, jaksaminen ja työmotivaatio eivät parane vain sillä, että lakitekstissä lukee 65 vuoden eläkeikä. Lisäksi ratkaisusta puuttuvat kannustimet, joilla edistetään ikääntyvien työntekijöiden jatkamista ja jaksamista työssä. Nyt onkin erityisen tärkeää, että näitä toimia edistetään muilla työmarkkinaratkaisuilla.

Paljonko eläke kasvaaAkava vaati myöhemmille työvuosille korotettua karttumaa. Miksi?

Nimenomaan siitä syystä, että se kannustaa kaikkia, ei vain koulutettuja, pidentämään työuria. Lisäksi pidämme oikeustajun vastaisena sitä, että suurilla ikäluokilla on korotettu karttuma ja alhaisempi eläkeikä, mutta nuorilta ikäluokilta tämä karttuma poistettiin.

Mutta ratkaisussahan sovittiin lykkäyskorotuksesta.

Kyllä, mutta lykkäyskorotuksen saa tulevaisuudessa vasta jatkaessaan töissä 65 vuoden jälkeen. Lykkäyskorotus eli kannustin jatkaa töissä minimivanhuuseläkeiän jälkeen on hyvä ja Akava oli sopimukseen tältä osin tyytyväinen. Kannustimet jatkaa töissä eläkeikään saakka heikentyvät kuitenkin olennaisesti.

Akavan on uutisoitu olleen valmis vähentämään työkyvyttömyyseläkkeen määrää. Miksi näin?

Akava on vain todennut – Eläketurvakeskuksen (ETK) tekemien vertailujen perusteella –, että tehdyssä ratkaisussa työkyvyttömyyseläkkeet paranevat ja työuriaan pidentävien eläkkeet heikkenevät huomattavasti nykytasoon verrattuna. Tätä ongelmaa kuvaa alla oleva laskelma, joka on tehty Eläketurvakeskuksessa.

Akava on sanonut ratkaisun olevan naisille epäreilu, vaikka monien mielestä naiset voittavat ratkaisussa.

Äitiys- ja vanhempainrahakaudella kertyvän eläkkeen määrään ei tullut uudistuksessa  mitään muutoksia. Hoitovapaan ajalta kertyy hyvin vähän eläkettä. Alle 35 vuoden ikäisistä akavalaisista naisista kolmasosa on määräaikaisissa työsuhteissa, joissa palkka on yleensä heikompi kuin vakinaisissa työsuhteissa. Nuorten naisten työllistyminen on heikompaa kuin miesten. Lisäksi korkeasti koulutettujen naisten työura vakiintuu ja palkka paranee myöhemmin kuin miehillä. Akavan ajama korotettu karttuma olisi turvannut heidän eläkkeitään paremmin kuin tehty ratkaisu. Naiset voivat näyttää tilastoissa voittajilta sen vuoksi, että he elävät keskimäärin miehiä pitempään ja ehtivät siten saada eläkettä kauemmin. Naisten kuukausieläke on kuitenkin pienempi kuin miesten. Koska ratkaisu parantaa suhteellisesti enemmän varhain työelämästä poistuvien eläkettä, tämä koskee enemmän miehiä kuin naisia.

Mikä Akavan rooli on, jos se kuitenkin jäi ulos ratkaisuista?

Akava ajoi eläkeneuvotteluissa tavoitteitaan läpi. Eläkeratkaisussa on monia myönteisiä elementtejä, joiden sisältöön Akava vaikutti aktiivisesti. Niitä ovat erityisesti työeläkkeiden rahoituksen sekä joustavien eläkkeelle jäämismahdollisuuksien turvaaminen sekä lykkäyskorotus.

Eläkkeiden korvausasteetMiksi Akavan jäi neuvotteluissa yksin?

Eläkeuudistuksessa tuli esille, että vain Akava puolustaa koulutettuja. Tilanne näkyi selkeimmin korotettua karttumaa koskeneessa ratkaisussa. Akava halusi riittävän korotetun karttuman, mutta SAK ja STTK eivät pitäneet sitä sangen tärkeänä, vaan halusivat kaikille tasakarttuman. Työnantajajärjestöjen esitys korotetuksi karttumaksi oli sangen vaatimaton. Kun kustannuksiltaan kalliimpi palkansaajamaksun eläkevähenteisyyden poistaminen ja korotettu karttuma pantiin vastakkain, ei korotetun karttuman toteuttamiselle jäänyt tilaa.

Miten eläkeratkaisu nyt etenee?

Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu eläkeuudistusta koskeva lainvalmistelu, jonka pohjana on  työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus. Sopimuksen sisältö valmistellaan hallituksen esitykseen muotoon ensi vuoden alkutalveen mennessä. Esitys annetaan seuraavalle eduskunnalle. Pääasiallinen valmistelu tapahtuu yksityisten alojen valmisteluryhmässä. Julkisen sektorin eläkejärjestelmien erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä arvioidaan keskeisten julkisen sektorin työnantajien ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää, että eläkeratkaisun puutteita eli tasa-arvoon ja työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia ratkaistaan muilla keinoilla, ja Akava aikoo sitkeästi edistää näiden tavoitteiden toteutumista.

Miksi Akava on mukana jatko valmistelussa, vaikka jäi ulos ratkaisusta?

Kaikki eläkeneuvotteluihin osallistuneet järjestöt, myös Akava, ovat mukana kiinteästi lainsäädännön valmistelussa. Akava oli mukana neuvotteluissa loppuun saakka. On tärkeää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon Akavan näkökulmat eläkeuudistuksen sisältöä koskevissa monissa yksityiskohdissa.

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
4/2014
4/2014
Pääkirjoitus: Pitääkö kaikkeen ottaa kantaa?
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
4/2014
4/2014
Puheenjohtajalta: Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
4/2014
4/2014
Maarit Helén Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
4/2014
4/2014
Työttömyys kiristää taloutta, jäsenmaksuihin ei muutoksia
 
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
4/2014
4/2014
Akavan Erityisalojen ilme uudistuu
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Työelämä rajussa murroksessa
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Korjaava katkos työelämään
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
4/2014
4/2014
Uusittu yhdenvertaisuuslaki laajentaa suojaa syrjinnältä
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Työtön humanisti on myytti!
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Potkujen jälkeen
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
4/2014
4/2014
Luottamusmiespolku vie osaamiseen!
 
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
Kaupan alalle saatava oma TES!
4/2014
4/2014
Kaupan alalle saatava oma TES!
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
4/2014
4/2014
”Turhat virkamiehet” tekevät jo tuplatyötä valtionhallinnossa
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
4/2014
4/2014
Jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset Turvaan
 
4/2014
4/2014
 
4/2014
4/2014

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi