26.02.2015
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Sonja MikkolaVuosi 2015 toi hyviä muutoksia erikoistumiskoulutuksiin

Syvennä osaamistasi!

Jos olet jo työelämässä ja korkeakoulututkinnon suorittanut, olet todennäköisesti kelpoinen alasi erikoistumiskoulutukseen.

Oletko alasi asiantuntija ja haluaisit vielä syventää osaamistasi tietylle erikoisalueelle? Tähän on jo aiemmin ollut eri vaihtoehtoja kuten yliopistojen erikoistumiskoulutukset tai ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot.

Akavan Erityisalojen edustamista aloista esimerkkejä ovat oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus sekä matkailun sähköisen liiketoiminnan tai nuorisotyön yhteisöllisen pedagogiikan erikoistumisopinnot.

Tämän vuoden alusta lähtien uusi lainsäädäntö yhdistää aikaisemmat erikoistumisopinnot yhdeksi erikoistumiskoulutusten
kokonaisuudeksi. Tämä muodostaa muodostaa koulutusjärjestelmään uuden elementin tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Tavoitteena on järjestelmän selkeyttämisen lisäksi laajentaa ja monipuolistaa
eri alojen kouluttautumismahdollisuuksia.

Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan työelämän ja asiantuntijatyön näkökulmasta. Alat voivat niiden avulla ketterämmin muokata sisältöjään monenlaisia tarpeita vastaavaksi. Mahdollisuus erikoistua muodostuu yhä tärkeämmäksi osaksi osaamisen kehittämistä, ja erityisaloilla tämä antaa hyviä mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden syventämiselle niin työuran alkupäässä kuin kokeneemmille työntekijöille.

Akava on tukenut erikoistumiskoulutusten kehittämistä alojen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Nyt toteutunut uudistus tukee tätä tavoitetta yhdenmukaistaessaan sekavaa erikoistumiskoulutusten ja -opintojen kenttää.

Miten voi erikoiskouluttautua?

Korkeakoulujen uudet erikoistumiskoulutukset 1.1.2015

  • Jo työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.
  • Korkeakoulut järjestävät koulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla on muutoin osoitettu vastaava osaaminen.
  • Laajuus on vähintään 30 opinto pistettä.
  • Koulutuksen edellyttämä asiantuntijuus opitaan ja osoitetaan kiinteässä yhteydessä työelämään.
  • Maksuasetuksella maksun suuruus on maksimissaan 120 euroa/opintopiste eli 30 opintopisteen kokonaisuudessa 3 600 euroa.
 

Jos olet jo työelämässä ja sinulla on korkeakoulututkinto tai olet muutoin osoittanut vastaavan osaamisen, olet todennäköisesti kelpoinen alasi erikoistumiskoulutukseen. Korkeakoulu valitsee erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, ja opiskelijan asema rinnastuu tällöin pääsääntöisesti tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan asemaan.

Erikoistumiskoulutusta voidaan toteuttaa ainoastaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kyseessä ei siis ole täydennyskoulutuksen tavoin koulutus, jossa toimitaan avoimilla markkinoilla.

Erikoistumiskoulutuksesta perittävän maksun suuruudesta päättää korkeakoulu. Tarkoituksena on, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun perusrahoitusta lisätään erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseksi vuodesta 2017. Silloin kun koulutukseen ohjataan julkista rahoitusta, koulutuksista voidaan periä korkeintaan omakustannushinta. Muutoin erikoistumiskoulutuksen ensisijaisia rahoittajia ovat työnantajat ja koulutukseen osallistuvat henkilöt. Ministeriöt voivat myös ohjata koulutukseen rahoitusta alakohtaisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaisesti.

Akavan Erityisalat muistutti uudistusta koskevissa lausunnoissaan, että eri alojen asiantuntijat ovat maksukyvyltään hyvin erilaisessa asemassa. Tämän lisäksi erityisesti pienten alojen edustajille koulutusta voi olla tarjolla ainoastaan kaukana asuinpaikasta, jolloin matka- ja asumiskulut nostavat hintaa. Akava on vaatinut, että kaikilla koulutusaloilla on oltava tarjolla kohtuuhintaisia erikoistumiskoulutuksia. Asiantuntijoilla on myös oltava tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet riippumatta koulutusalasta, maksukyvystä tai asuinpaikasta.

Koulutuksissa paljon potentiaalia

Erikoistumiskoulutukset rakentuvat korkeakoulujen omille painotusaloille. Erikoistumiskoulutuksista sovitaan koulutusvastuiden
(yliopistot) ja tutkinnonanto-oikeuksien (ammattikorkeakoulut) mukaisesti. Akava on pitänyt erittäin vahingollisena, että sopimusrakenteessa erotellaan niin vahvasti yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Työelämän osaamistarpeiden sekä tehokkuuden lisäämiseksi olisi välttämätöntä, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat tarvittaessa helposti ja joustavasti muodostaa konsortion yhdessä.

Kuten useat Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten alat, monet työelämän asiantuntijuusalat asettuvat usean tieteen tai koulutusalan rajapintaan. Rajat eivät saa estää työelämälähtöisten ja monialaisten erikoistumiskoulutusten luomista. Paras vaihtoehto onkin, että koulutuksia syntyy paitsi kaikille aloille, myös poikkitieteellisinä ja monialaisina koulutuksina.

Suomi on koulutusalueena pieni. Siksi on tärkeää myös, että asetus sallii tarvittaessa erikoistumiskoulutuksen järjestämisen
esimerkiksi pohjoismaisena yhteistyönä. Ministeriöt voivat myös ohjata koulutukseen rahoitusta alakohtaisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden mukaisesti. Tavoite on, että kukin hallinnonala vastaa oman alansa erikoistumiskoulutuksesta.

Akavan Erityisalojen edustamilla koulutusaloilla on kysyntää myös aivan uudenlaisille erikoistumiskoulutuksille eikä mahdollisuuksia kannata jättää käyttämättä. Aiheesta voit olla yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi tai Akavan Erityisalojen
koulutuspoliittiseen asiamieheen Sonja Mikkolaan.

Teksti: Sonja Mikkola

Kuva: Uzi Varon

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?
1/2015
1/2015
Pääkirjoitus: Joko tiedät, ketä äänestää?

Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?
1/2015
1/2015
Toiminnanjohtajalta: Uusi keskusjärjestö?

Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön
Kuka on äänesi arvoinen?
Kuka on äänesi arvoinen?
1/2015
1/2015
Kuka on äänesi arvoinen?
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015
1/2015
1/2015
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat 2015

Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
1/2015
1/2015
Jäseniä ehdolla eduskuntaan
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
1/2015
1/2015
Neuvottelujärjestelmää kehitetään tehokkaammaksi
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uran vaihto vaatii rohkeutta
1/2015
1/2015
Uran vaihto vaatii rohkeutta
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
1/2015
1/2015
Uusille urille - jäsenet kertovat kokemuksistaan
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
1/2015
1/2015
NaisUrat avasi tasa-arvon mahdollisuuksia
Mikä on tulevaisuuTES?
Mikä on tulevaisuuTES?
1/2015
1/2015
Mikä on tulevaisuuTES?
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
1/2015
1/2015
Psykologi Ilona Rauhala: Mukaudu muutokseen
Uuden ajan virkamies?
Uuden ajan virkamies?
1/2015
1/2015
Uuden ajan virkamies?
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmiesvoimaa!
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Luottamusmieskonkarit kertovat
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Kuntien uudet luottamusmiehet valitaan keväällä
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
1/2015
1/2015
Tiedätkö, mitä nollatyösopimuksen allekirjoittaminen merkitsee?
 
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä
1/2015
1/2015
Liiton uudet toimielimet aloittivat työnsä

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi