22.09.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2016

Kysy työstäMiten kilpailukykysopimus (kiky) pidentää työaikaa?

Kilpailukykysopimukseen perustuen työehtosopimuksissa on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Lisätunnit tehokäyttöön!

 • Yksityissektorilla ylemmät toimihenkilöt tekevät palkatonta yli- ja lisätyötä enemmän kuin kaksi tuntia viikossa – eli lähes 100 tuntia vuodessa. Vuotuisen työajan pidentäminen 24 tunnilla edellyttää toimivaa työajanseurantajärjestelmää. On mahdollista, että harmaata työaikaa siirtyy pidennyksen myötä kirjanpitoon mikä on hyvä asia.
 • Kilpailukykysopimuksen perusteella lisättävät tunnit tulevat tehokkaimmin käytetyiksi, jos jäsenet saavat sijoittaa ne itseohjautuvasti sellaisiin aikoihin, jolloin tarvetta on. Tähän liukumien ja työaikapankin käyttäminen antavat mahdollisuuden.
 • Monen jäsenen työtehtävät mahdollistavat työskentelyn muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Jotta työajan pidentämisestä olisi tosiasiallista hyötyä yritykselle, kannattaa lisätyön tekemisessä sallia vapaus työskennellä ilman ajan ja paikan rajoitteita. Toimivat etätyökäytännöt mahdollistavat työtehtävien hoitamisen mahdollisimman tehokkaasti.
 

Yksityissektori

Jäsentemme sopimukset yksityissektorilla neuvottelee pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN. YTN:n sopimuksissa työajan 24 tunnin pidennys toteutetaan paikallisesti eli työpaikkatasolla. Pidennys koskee niitä henkilöitä, joita työehtosopimuskin koskee.

Jäseniämme edustavat YTN:n luottamusmiehet pyrkivät neuvottelemaan työnantajan kanssa sellaisen työajan pidentämisratkaisun, joka sopii mahdollisimman hyvin akavalaisten työn luonteeseen. Sopimisen takaraja vaihtelee työehtosopimuksittain.

Työajan pidennyksessä on kysymys nimenomaan sopimisesta. Jos työnantaja ei halua keskustelua asiasta, ei pidennystä voi toteuttaa. Sopimuksiin kirjattuun ns. perälautaan päätyminen edellyttää ensin neuvottelua eri vaihtoehdoista. Perälautakirjaus määrittää pidennystavan siinä tapauksessa, että neuvottelu ei tuota tulosta.

Ennen sopimista luottamusmiehet pyytävät itselleen edustamiensa jäsenten työaikaa koskevat seurantatiedot. On hankalaa sopia pidennyksestä, jos ei tiedä miten työajat ovat toteutuneet. Neuvotteluissa kannattaa nostaa esille mm. korvaamattomat ylityöt.

Jos todetaan, että paikallista tarvetta työajan pidennykselle ei ole, niin pidennystä ei ole pakko toteuttaa. Tästäkin asiasta tulee sopia erikseen.

Liukumat ja työaikapankki hyviä keinoja

YTN:n suosittelema malli on, että työajan pidennys toteutetaan liukumien tai työaikapankin avulla. Voi tehdä esimerkiksi niin, että liukumiin lisätään -2 tuntia kuukausittain tai muutetaan liukumarajoja vastaavasti. Työaikapankin kautta ratkaisu voidaan toteuttaa vähentämällä pankista vastaavat tunnit kuukausittain.

Toinen hyvä vaihtoehto on toteuttaa työajan pidennys päivittäisenä tai viikoittaisena työajan lisäyksenä. Tällöin voidaan sopia päivittäistä työaikaa pidennettäväksi 6 minuutilla tai viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Työajan lisäystä voi käyttää myös koulutukseen. Tällöin työajan pidennys hoidetaan koulutustunneilla. Monia muitakin paikalliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja on varmasti olemassa.

Sen sijaan suositeltavina ei pidetä ratkaisuja, joissa kokonaisia päiviä – arkipyhiä tai lauantaipäiviä – käytetään työajan pidennykseen. Keinotekoinen ylempien toimihenkilöiden määrääminen työpaikalle esimerkiksi jonakin lauantaina ei johda työn tuottavuuden lisääntymiseen.

Työajan pidennys ei koske sopimuksettomia

Alat, joilla ei ole työehtosopimusta, eivät ole kilpailukykysopimuksen piirissä. Näillä aloilla ei siis toteuteta esimerkiksi työajan pidennystä.

On käynyt ilmi, että joillakin työpaikoilla tätä on pyritty kiertämään painostamalla yksittäisiä henkilöitä hyväksymään pidennysratkaisut. Tähän ei tietenkään pidä suostua. Tieto tällaisista tapauksista tulisi toimittaa välittömästi omaan liittoon.

Yksityiset museot

Vuosittaisen 24 tunnin työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti kullakin työpaikalla. Paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Mikäli luottamusmiestä ei ole, paikallinen sopimus voidaan poikkeuksellisesti tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Työajan pidennys toteutetaan sopimalla paikallisesti seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Vuosittaista 24 tunnin työajan pidennystä vastaava aika vähennetään liukuvan työajan saIdoista tai työaikapankkisaldosta työnantajan määräämänä ajankohtana.
 2. Säännöllistä työaikaa pidennetään 6 minuuttia vuorokaudessa. Kun työpaikalla on sovittu liukuvan työajan käytöstä, osapuolet sopivat vastaavat muutokset käytettävään liukuvan työajan järjestelmään.
  TAI
 3. Jos edellä olevat vaihtoehdot eivät ole perustellusta syystä mahdollisia, voidaan säännöllistä työaikaa sopia pidennettäväksi siten, että viikoittainen työaika työehtosopimuksen 6.1 §:sta poiketen keskimäärin enintään 36 tuntia 45 minuuttia. Tällöin säännöllinen päivittäinen työaika voi olla enintään 7 tuntia 45 minuuttia. Työajan keskimääräinen pidennys edellyttää, että työnantaja ottaa käyttöön työtuntijärjestelmän, jossa työtunnit tulee tasata viimeistään 6 kuukauden valein. Työajan pidennystä ei voi sopia lauantaille, arkipyhälle, vapunpäivälle, itsenäisyyspäivälle, jouluaatolle eikä juhannusaatolle.

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan tekemällä enintään 40 tuntisia työviikkoja työnantajan määrääminä ajankohtina. Työajan pidennystä ei kuitenkaan voi sijoittaa lauantaille, eikä viikoille, joihin on viitattu työehtosopimuksen 6.5 §:ssä.

Kuntasektori

 • Viikkotyöaikoihin lisätään 30 minuuttia.
 • Muutos tulee voimaan 1.2.2017 lukien.
 • Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.
 • KVTES työaikaluvun 7, 8, 9 ja 10 §:ssä määrättyihin työaikamuotojen viikkotyöaikoihin lisätään 30 minuuttia.
 • Viikkotyöajan pidentymistä ohjeistetaan soveltamisohjeella.
  • ”Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014–2016 mukaisesta työajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä.

   Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja taikka sopimalla 3 §;n mukaisella sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella työvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään tavanomaista pidemmät työvuorot."

Valtiosektori

 • Virastotyössä lisätään 6 minuuttia vuorokautiseen työaikaan eli työaika nousee 7 tuntiin 21 minuuttiin vuorokaudessa ja 36 tuntiin 45 minuuttiin viikossa. Muutos tehdään viedään vastaavasti muihinkin työaikamuotoihin.
 • Muutos tulee voimaan 1.2.2017 lukien.
 • Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kirkko

 • Säännöllinen täysi työaika toimistotyöajassa on keskimäärin 36 tuntia 45 minuuttia viikossa ja 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa.
 • Säännöllinen täysi työaika yleistyöajassa on keskimäärin 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Muutokset tehdään viedään vastaavasti muihinkin työaikamuotoihin.
 • Muutos tulee voimaan 1.2.2017 lukien.
 • Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. 
 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
3/2016
3/2016
Pääkirjoitus: Joko ymmärretään hallinnon merkitys?
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
3/2016
3/2016
Toiminnanjohtajalta: Jäsenyytesi tuo turvaa ja hyötyjä
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
3/2016
3/2016
Akavan Erityisalat: Koulutuksen lisäleikkaukset peruttava
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
3/2016
3/2016
Edunvalvontaa itsensätyöllistäjille ja yrittäjille
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Uutta vuonna 2017: Jäsenasioiden hoito helpottuu
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
3/2016
3/2016
Yhdistelmävakuutus - turvaverkko itsensätyöllistäjille
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
3/2016
3/2016
Väliinputoaja kärsii ahkeruudesta
Elanto tulee pienistä puroista
Elanto tulee pienistä puroista
3/2016
3/2016
Elanto tulee pienistä puroista
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Palkkaus ja pätkätyöt huolena yksityissektorilla
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
3/2016
3/2016
Moni sietää liian pitkään kiusaamista
 
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Hierarkia minimissä Reaktorissa
3/2016
3/2016
Hierarkia minimissä Reaktorissa
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
3/2016
3/2016
Ammattiliitto voi kitkeä korruptiota
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
3/2016
3/2016
Tulevaisuuden kuntatyössä paljon mahdollisuuksia
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
3/2016
3/2016
Alueuudistus siirtää valtion tehtäviä ja henkilöstöä maakunnille
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
3/2016
3/2016
"Totuus uhattuna" kiinnosti yleisöä SuomiAreenassa
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
3/2016
3/2016
Halpatyövoimaksi kelpaava sukupolvi?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen
Kassan jäsen voi tietämättään syyllistyä petokseen

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi