08.12.2016
Akavan Erityisalojen verkkolehti
4/2016

Tärkeintä on vakaa työ ja toimeentuloTärkeintä on vakaa työ ja toimeentulo

Vakaa toimeentulo, hyvä työyhteisö ja vakaa työsuhde ovat ykkösasioita tulevaisuuden työelämässä.

Akavan tuore selvitys kertoo, mitä asioita korkeakoulutetut pitävät merkityksellisinä työnsä osalta tulevaisuudessa. Vakaa toimeentulo on ykkösasia. Kaikista kyselyyn vastaajista lähes kaksi kolmesta piti sitä omalta kannaltaan erittäin tärkeänä.

– Nuoret korkeakoulutetut arvostavat yhtä lailla turvaa ja vakautta kuin vanhemmat polvet, summaa tutkija Joonas Miettinen. Kyselyn vastanneet jakautuivat kahteen eri ikäluokkaan: 20-35 -vuotiaisiin sekä 36-54 -vuotiaisiin.

Vakauden arvostus kytkeytyy myös nykyiseen tilanteeseen, jossa työllisyys on heikentynyt ja kokemukset työn epävarmuudesta ovat lisääntyneet.

Omalta kannalta tärkeää

Perinteinen palkkatyö pitää pintansa

Mielenkiintoista tutkimustuloksissa on se, että ”perinteisen” palkkatyön arvostus näyttäytyy erittäin vahvana myös tulevaisuudessa, vaikka yrittäjien määrä on kasvanut 2000-luvulla ja itsensä työllistämistä pidetään yhtenä keskeisimmistä työmarkkinatrendeistä.

Valtaosalle vastaajista palkansaajana oleminen on mieluisin tapa työllistyä myös tulevaisuudessa. Nuorista 8 % työllistyisi mieluiten yrittäjänä ja 13 % yhdistelisi erilaisia työllistymisien tapoja. Tähän liittyy myös keskustelu yhdistelmävakuutuksen tarpeellisuudesta; lisäturvan saamisesta niille, jotka vaihtelevat erilaisten työnteon muotojen kuten yrittäjyyden ja palkkatyön välillä.

Kansainvälisyys kiinnostaa

Yrittäjyyteen ja ulkomaille muuttamiseen liittyvät tulokset poikkesivat toisistaan ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon suorittaneiden välillä.

Ammattikorkeakoulut vetivät pidemmän korren verrattaessa kokemuksia siitä, kumpi koulutusväylä tukee paremmin yrittäjäksi ryhtymistä, yliopisto- vai ammattikorkeakoulututkinto. Tulos oli sama eri ikäryhmissä: ammattikorkeakoulujen katsottiin antavan paremmat eväät yrittäjyyteen.

Sen sijaan kansainvälisen työuran osalta yliopistotutkinto vei voiton ja valmiudet ulkomailla työskentelyyn arvioitiin paremmiksi yliopistotutkinnon suorittaneiden keskuudessa. Nuorista yliopistotutkinnon suorittaneista lähes puolet piti ulkomaille muuttoa todellisena vaihtoehtona. Myös yli 35-vuotiaiden joukossa kiinnostus ulkomaille muuttamiseen oli korkea.

– Tämä ei ole mikään ongelma, jos korkeakouluista valmistuu huippuluokan osaajia, jotka työllistyvät Suomeen. Liikkuvuutta on toki lisättävä, mutta olennaista on, että opiskelijat pystyvät jo opintojensa aikana kansainvälistymään Suomessa ja saavat valmiudet toimia kansainvälisesti, työskentelevät he sitten missä hyvänsä, toteaa lakimies Vesa Vuorenkoski Akavasta.

Mieluisinta työllistymisaluetta kysyttäessä korkeakoulutetut suosivat omaa asuinseutuaan. Helsingin vetovoima näyttää heikolta Kehä kolmosen ulkopuolella. Pääkaupunkiseudun imu ei ulotu Uudenmaan rajojen yli – vain marginaalinen osuus Uudenmaan ulkopuolella asuvista haluaisi työllistyä pääkaupunkiseudulla.

Uuden oppiminen tärkein valmius

Valmius uuden oppimiseen oli kaikkien vastaajien mielestä tärkein taito tulevaisuuden työelämässä. Toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi nimettiin ryhmätyötaidot ja muut sosiaaliset taidot. Myös tieto- ja viestintäteknisten taitojen merkitys korostui.

Sekä nuoret että varttuneemman ikäluokan edustajat vastasivat koko tutkimuksen kysymyksiin varsin yhteneväisesti. Selkeimmät erot eri-ikäisten välillä liittyvät vaikutusmahdollisuuksien, omien arvojen toteuttamisen ja joustavuuden sekä työuralla etenemisen tärkeyteen. Joustavuus esim. perhetilanteen mukaan ja työuralla eteneminen nousivat nuorten arvoasteikossa odotetusti korkeammalle Varttuneemmilla korostui mahdollisuus toteuttaa arvokkaaksi koettuja asioita työn kautta ja oikeus päättää itse omista työnteon tavoista.

Tärkeimmät valmiudet

TEKSTI Akava, Pirjo Leppänen
KUVAT Nelly Stenroos, iStock

 
Kerro kaverille
 
4/2016
4/2016
 
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
4/2016
4/2016
Tasa-arvo ja uusi työ Akavan Erityisalojen painopisteinä
 
Millainen on koko elämäsi kunta?
Millainen on koko elämäsi kunta?
4/2016
4/2016
Millainen on koko elämäsi kunta?
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Näin työpaikka selvisi kriisistä
4/2016
4/2016
Näin työpaikka selvisi kriisistä
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
4/2016
4/2016
Akavan Erityisalat 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
4/2016
4/2016
Palava kiinnostus vie eteenpäin työelämän murroksessa
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Tuhti paketti palveluita yrittäjälle
Kohti uutta työelämää
Kohti uutta työelämää
4/2016
4/2016
Kohti uutta työelämää
Erotu osaamisella
Erotu osaamisella
4/2016
4/2016
Erotu osaamisella
Palkkaa mut!
Palkkaa mut!
4/2016
4/2016
Palkkaa mut!
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Miksi Ruotissa menee paremmin?
4/2016
4/2016
Miksi Ruotissa menee paremmin?
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
4/2016
4/2016
Eleet ja ilmeet ovat vaikuttavaa viestintää
Irtisanottujen muutosturva paranee
Irtisanottujen muutosturva paranee
4/2016
4/2016
Irtisanottujen muutosturva paranee
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017
Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi