18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

Yt-neuvottelut

Miten yt-neuvottelut
etenevät valtiolla?


Laki sääntelee tarkasti yt-neuvottelujen kulkua valtiolla. Luottamusmiehellä on keskeinen rooli neuvottelussa.

Yhteistoimintaneuvottelut (yt-neuvottelut) usein mielletään ja yhdistetään tilanteisiin, jossa työnantaja on irtisanomassa tai lomauttamassa henkilökuntaa. Työnantajan yhteistoimintavelvoite on kuitenkin paljon tätä laajempi, vaikka se ei välttämättä työntekijöiden arjessa ja julkisuudessa näin näyttäytyisikään.

Valtiota työnantajana velvoittaa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettu laki (30.12.2013/1233), jossa on tarkemmin säännelty mm. yhteistoiminnan osapuolista, neuvoteltavista asioista sekä muista menettelyllisistä säännöistä.

Mistä on neuvoteltava?

Yhteistoimintalain tarkoituksena on ensisijaisesti edistää viraston ja sen henkilöstön vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää viraston toimintaa ja henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa virastossa tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön asemaa virastossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan on käytävä yt-neuvottelut aina, kun suunnitteilla olevilla toimenpiteillä saattaa olla vaikutusta henkilöstöön jollain tavalla.

Laissa on myös tarkemmin eritelty tilanteita, jolloin ainakin asia on saatettava yhteistoimintamenettelyyn tai -neuvotteluun.

Kuka käy yt-neuvottelut?

Yhteistoiminnan osapuolia ovat virasto ja sen henkilöstö. Pääsääntöisesti yt-neuvotteluissa henkilöstöä edustaa luottamusmies. Yksittäistä virkamiestä koskeva asia kuitenkin käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja kysymyksessä olevan henkilön välillä. Jos työnantaja tai virkamies häntä koskevassa kysymyksessä sitä vaatii, on asiaa käsiteltävä myös työnantajan ja asianomaisen henkilöstön edustajan (luottamusmies) kesken.

Valtiolla Akavan Erityisalojen jäsenten luottamusmiehinä toimivat Akavan julkisen sektorin neuvottelujärjestön JUKOn luottamusmiehet. Yhteistoimintaa varten viraston on asetettava yhteistoimintaelin. Tarkemmista menettelytavoista sovitaan viraston yhteistoimintasopimuksessa.

Mikäli virastossa asetetaan työryhmä valmistelemaan tai toteuttamaan kehittämishanketta, joka saattaa aiheuttaa olennaisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetelmiin tai tehtävien järjestelyyn, tulee työryhmässä olla henkilöstöryhmien edustus. Kun kyseessä on koko valtionhallinnon tai useamman ministeriön hallinnonalan henkilöstöä yhteisesti koskeva asia, vastaa kyseisen asian vastuuministeriö asian käsittelemisestä. Hallinnonalalla onkin yleensä myös yhteinen yt-ryhmä, jossa mukana ovat myös henkilöstön pääsopijajärjestöt.

Milloin yt-neuvottelut tulee aloittaa ja mitä tietoja työnantajan tulee toimittaa?

Käytännössä yhteistoiminta tulee aloittaa asian sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus sekä henkilöstön vaikuttaminen vaihtoehtoihin ja asiaan voivat myös käytännössä toteutua. Työnantajan tulee antaa henkilöstön edustajille tai yksittäistä virkamiestä koskevassa asiassa asianomaiselle virkamiehelle riittävän aikaisessa vaiheessa asiaan perehtymistä ja sen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Jäsen saa apua

– JUKOlla on hyvä ja virastokentän kattava luottamusmiesjärjestelmä, arvioi työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Jäsenistö siis saa halutessaan tukea ja apua ja myös pystyy neuvottelemaan työnantajansa kanssa. Keskeistä on toki, että henkilöstö valitsee itselleen osaavat luottamusmiehet ja antavat näille myös taustatukea.

Lisäksi neuvontaa antavat Akavan Erityisalojen lakimiehet. Akavan Erityisalat osallistuu liittona kaikkeen toimintaan JUKOssa, jossa valtiosektorilla toimivat akavalaiset liitot tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoulutetun jäsenistönsä hyväksi. Akavan Erityisalojen tehtävänä on nostaa esille juuri oman jäsenistönsä ammatteja, näkökulmaa ja edunvalvontakysymyksiä JUKOn kautta neuvottelupöytiin.

– On sääli jos yhteistoimintaneuvottelut nähdään valtiolla vain välttämättömänä muodollisuutena, kun koko lain tausta-ajatus on vaikuttamismahdollisuuksien kautta tuoda koko organisaatiolle menestystä. Onneksi valtiolta löytyy myös hyviä esimerkkejä. Työ- ja elinkeinoministeriön työelämätutkimuksetkin osoittavat, että kaikkein menestyneimmissä organisaatioissa – toimialasta ja organisaation koosta riippumatta – yhteistoiminta pelaa aidosti.

Kari Eskola

Työmarkkinalakimies
Kari Eskola
Akavan Erityisalat

 

Yt-neuvottelut tulee siis aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta henkilöstöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Tietojen antamisessa tulee myös korostaa avoimuutta, jolloin työnantajan on annettava kaikki aloitteen tekohetkellä käytettävissään olevat tiedot. Valtiolla merkittävin haaste on jukolaisten luottamusmiestemme mukaan työnantajan suhtautuminen yhteistoimintaan. Kun merkittävät virastoja koskevat päätökset tehdään poliittisella tasolla, virastoille jää usein lähinnä päätösten toimeenpano. Henkilöstöllämme olisi usein esittää vaihtoehtoja ja keinoja, mutta liian usein virastojen johdolla ei ole halua neuvotella ”ylhäällä” jo päätetyistä asioista.

Miten minun tulisi toimia yt-neuvotteluissa?

Kun neuvottelut ovat alkamassa, toimittaa työnantaja neuvotteluesityksen henkilöstön edustajalle eli luottamusmiehelle. Tässä kohden luottamusmiehen tulisi informoida kaikkia niitä edustettaviaan, joita yt-neuvottelut mahdollisesti koskevat.

Jäsenen on siis ensiarvoisen tärkeää olla yhteydessä omaan luottamusmieheen ennen neuvotteluita ja niiden aikana. Tästä syystä myös omien yhteys- ja työpaikkatietojen päivittäminen Akavan Erityisalojen jäsenrekisteriin on tärkeää, jotta JUKOn luottamusmiehellä on ajantasainen tieto edustettavasta jäsenistöstään.

Liitto, jäsenyhdistys, JUKO ja jukolainen luottamusmies hoitavat jäsenen edunvalvontaa yhdessä. Usein neuvottelut koskevat myös useita henkilöitä tai henkilöstöryhmiä, jolloin oman sekä oman henkilöstöryhmän mielipiteen esiin tuominen edellyttää aktiivista tietojen vaihtamista luottamusmiehen kanssa.

Kysyttävää valtion yt-neuvotteluista? Ota yhteyttä!

Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa hoitavat: Anna Zibellini, Kari Eskola ja Harri Ikonen.

Harri Ikonen

Lakimies Harri Ikonen
Akavan Erityisalat

TEKSTI Harri Ikonen ja Kari Eskola
KUVA iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi