21.09.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2017

AKAVAN ERITYISALAT:

Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä

Omalla päätöksellä 17 tunnin työpäiviä? Työaikalakiesitys jättäisi asiantuntijan vaille työaikasuojaa, kritisoi Akavan Erityisalat lausunnossaan.

Akavan Erityisalojen mielestä ehdotettu työaikalaki on hyväksyttävissä, mutta vain perusteellisen jatkovalmistelun jälkeen.

Liiton mielestä soveltamisalapoikkeukset ovat lakiesityksen merkittävin epäkohta.

Helena Lamponen– Esitetty avoin sanamuoto ja perustelut mahdollistavat käytännössä sen, että työaikalain ulkopuolelle jäisi nykyiseen verrattuna huomattavasti enemmän asiantuntijoita ja keskijohtoa. Tämä on työsuojelun näkökulmasta kestämätöntä, sanoo Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen.

Lakiesitystä on liiton mielestä täsmennettävä niin, että asiantuntijatyö ja keskijohdon työ ovat aina yksiselitteisesti työaikalain soveltamisen piirissä, kuten nykylaissa.

Myös monityösuhteiset huomioitava

Liitto pitää puutteena myös sitä, että ehdotuksessa ei ole tarkasteltu monityösuhteisuutta, eli työtilannetta, jossa henkilö on samanaikaisesti työssä usealla työnantajalla. Tällaisella henkilöllä työaika yhteensä eri töissä voi pidentyä ylitsepääsemättömän kuormittavaksi.

– Kasvava monien yhtäaikaisten työsuhteiden trendi tulee huomioida säädettävässä työaikalaissa työsuojelunäkökulmasta. Nyt esitys ei huomioi eri työnteon muotoja yhdistäviä eikä toimeksiantajistaan riippuvaisia itsensätyöllistäjiä, Lamponen sanoo.

– Näissä työnteon muodoissa on samalla kysymys toimeentulosta, kun yhden työn palkalla ei elä. Palkanmuodostus on osa tätä kokonaisuutta.

– 0-työsopimuksia koskevissa ehdotuksissa pidämme sairausajan palkan määräytymistä epätyydyttävänä tilanteessa, jossa tunteja ei ole merkitty työvuoroluetteloon tai tätä pidemmältä ajalta. Olemme esittäneet tähän ratkaisuja. Samoin työajan vakiintumista koskeva kysymys on tarkasteltava 0-sopimusten jatkovalmistelussa. Oikeudenkäyntitie on hidas ja pitkä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Myös sivutoimikieltojen, kilpailevan toiminnan kiellon ja kilpailukieltosopimusten rajaaminen kuuluvat 0-sopimusten jatkovalmisteluun.

Lepoa vähintään 11 tuntia vuorokaudessa

KelloJoustotyöaika on lakiesityksen uutuus. Joustotyö koskee työtä, jonka ydinsisältö on tiedon vastaanottaminen, käsittely ja uuden tiedon tuottaminen. Kysymys on ajasta ja paikasta riippumattomasta vaativasta asiantuntijatyöstä, jossa työntekijä päättää itse työnteon ajan ja sijoittumisen.

Akavan Eritysalat suhtautuu myönteisesti siihen, että työntekijöiden päätösvaltaa työnteon ajan ja sijoittumisen suhteen lisätään. Ehdotettuun joustotyön malliin sisältyy kuitenkin ylilyöntejä, joihin suhtaudumme varauksellisesti. Joustotyöaika johtaisi työaikakorvausjärjestelmän rapautumiseen, koska siinä lisä-, ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset olisivat poikkeus. Työntekijöille tämä merkitsisi ansioiden supistumista, kun taas työnantaja säästäisi henkilöstökuluissa. Jatkovalmistelussa näitä vaikutuksia on liiton mielestä arvioitava.

Erittäin huolestuttava on ehdotus, että liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa vuorokausilepo voisi olla EU:n työaikadirektiivin edellyttämän, vähintään 11 tunnin sijasta työntekijän omalla päätöksellä 7 tuntia ilman korvaavaa lepoaikaa.

– Seitsemän tunnin lepoaika on riittämätön. Vaativaa asiantuntijatyötä tekevä voi tuskin olla työvireessä kestävästi 17 tuntia päivässä. Työsuojelusyistä liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa vuorokausilevon on oltava vähintään 11 tuntia työaikadirektiiviä vastaavasti.

– Näyttää siltä, että asiantuntijatyöhön esitetään työaikajoustojen kautta nykyistä matalampaa työaikasuojelua vastoin työaikadirektiiviä. Jatkovalmistelussa näihin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota, Lamponen sanoo.

– Arvioinnissa on selvitettävä muun muassa, miten laajat työaikajoustot sekä laskennallisen vuosityöajan lisäys vaikuttavat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. On huomioitava myönteiset ja kielteiset vaikutukset työntekijöiden työaikasuojelun näkökulmasta.

Työmatkustaminen korvattava

Ehdotuksen mukaan matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei matkustusta voi samalla pitää työsuorituksena. Matkustamiseen käytetty aika olisi työaikaa muun muassa, kun työntekijä matkan aikana tekee työnantajan määräämiä tehtäviä. Työmatkustamisen osalta lakiesityksen perustelut jäävät liiton mielestä kuitenkin epäselviksi.

– Ei käy ilmi esimerkiksi, onko matkustamisen aikana tehtävästä työstä sovittava erikseen. Onko työmatkustamisen aikana mm. etäyhteyden kautta tehty tavanomaisiin tehtäviin kuuluva työ työajaksi luettavaa? Mielestämme sen tulisi olla työaikaa. Perusteluja on tältä osin tarkennettava.

Matkustusajan osalta ehdotuksessa todetaan, että työntekijälle turvataan mahdollisuus riittävään palautumiseen ja että tämä on varmistettava työaikajärjestelyin. Kirjaus on riittämätön.

– Olemme ehdottaneet kahdeksaa konkreettista vaihtoehtoa palautumiskysymyksen ratkaisemiseksi. Kyseessä voisi olla esimerkiksi se, että työajan ulkopuolinen matkustusaika luetaan työajaksi tai tältä ajalta saa yksinkertaisen tuntipalkan tai että matkustamiseen olisi saatava työntekijän suostumus kutakin kertaa varten erikseen, jolloin suostumusta ei voisi pyytää työsopimusta tehtäessä.

– Jos työnantaja on velvollinen tavalla tai toisella korvamaan matkustusajan, se tuo harkintaa matkustamiseen. Tällä on työsuojelun kannalta iso merkitys, Lamponen painottaa.

Työaikapankki ja etätyön lukeminen työajaksi hyviä uudistuksia

Myönteinen muutos lakiehdotuksessa on kotona tehdyn työn ja etätyön lukeminen työajaksi. Ehdotuksen mukaan työaikaa olisi työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään.

Myös työaikapankkisäätelyn saaminen lakiin on erinomainen uudistus.

– Lakiin perustuva työaikapankki on tarkoituksenmukainen työajan tasausjärjestely sekä työnantajan että henkilöstön näkökulmasta. Lakiehdotusta ja sen perusteluja on tältä osin kuitenkin täsmennettävä niin, että työaikapankin perustamisesta on sovittava kollektiivisesti ja että kukin työntekijä voi itse päättää, haluaako käyttää työaikapankkia jouston välineenä, Lamponen sanoo.

– Esitämme, että työaikapankkivapaa on annettava työntekijälle hänen haluamaan ajankohtana ja hänen pyynnöstään yhdenjaksoisena, kuten vuosilomalain säästövapaa. Yhdenmukaiset henkilöstökäytännöt vähentävät työnantajan hallinnollista taakkaa.

Kaikkiaan Akavan Erityisalat pitää hyvänä sitä, että työaikalaki olisi yksi laki, jota sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Akavan Erityisalojen tyköaikalakia ja 0-työsopimuksia koskevat lausunnot löytyvät osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi

TEKSTI Anna Joutsenniemi
KUVAT Uzi Varon ja iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
3/2017
3/2017
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
3/2017
3/2017
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Sopimusneuvottelut käyntiin
Sopimusneuvottelut käyntiin
3/2017
3/2017
Sopimusneuvottelut käyntiin
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
3/2017
3/2017
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
3/2017
3/2017
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
3/2017
3/2017
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
3/2017
3/2017
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
3/2017
3/2017
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
3/2017
3/2017
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Vanhemmuus potenssiin 2
Vanhemmuus potenssiin 2
3/2017
3/2017
Vanhemmuus potenssiin 2
Lapsen etu versus ura
Lapsen etu versus ura
3/2017
3/2017
Lapsen etu versus ura
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
3/2017
3/2017
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
3/2017
3/2017
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
3/2017
3/2017
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
3/2017
3/2017
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Määräaikainen työ - huonompi palkka
Määräaikainen työ - huonompi palkka
3/2017
3/2017
Määräaikainen työ - huonompi palkka
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
3/2017
3/2017
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
3/2017
3/2017
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
3/2017
3/2017
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
3/2017
3/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
3/2017
3/2017
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi